A R C H I T E K T O N I C K Á  S T U D I E

Architektonickou studii považujeme za jednu z nejzásadnějších fází stavby. Architekt se v této části projektu seznamuje s úkolem, formuluje se zadání a prezentují se požadavky investora. Většinu času se ověřují různá řešení, hledá se koncept a sjednocují se myšlenky architekta i samotného investora. Při studii je důležitá především vzájemná spolupráce. Hledá se řešení objektu, jeho orientace a umístění na parcele, jaké prostory bude stavba obsahovat a nabízet, jaký je styl investora a jeho privilegia při návrhu. Neméně důležitým bodem jsou pak finanční možnosti klienta a přizpůsobení řešení k samotné ceně realizace.

P R O J E K T O V Á  D O K U M E N T A C E  
A  I N Ž E N Ý R S K Á  Č I N N O S T

Tato dokumentace je podkladem pro stavební úřad, dále pak podkladem pro samotnou realizaci stavby. Stavební zákony určují jaký projekt je na který záměr potřeba. Projektová dokumentace se dělí na několik stupňů, především dle účelu a podrobnosti rozpracování projektu. Zajišťujeme řešení všech těchto stupňů dokumentace. Jedná se o dohled nad kompletním postupem výstavby a jeho strategickém řízení od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní stavbu až po zakončení stavby a její předání investorovi. Rozsah prováděných prací je závislý dle potřeb objednatele, lze dohodnout jen dílčí plnění inženýrské činnosti, kde se jedná například o přípravu stavby, stavební dozor nebo jen dílčí konzultaci.

I N T E R I É R O V Ý  D E S I G N

Samotný návrh interiérů či jeho realizace je dána respektováním požadavků a přání investora. Nejedná se jen o rozmístění nábytku architektem nebo o řešení barevného sladění. Jedná se také například o řešení osvětlení a vedení instalací, o rozměry zařizovacích předmětů, jejich odstupů a vzdáleností od sebe, které určují pohodu v interiéru. Zabýváme se návrhy interiérů určených jak k soukromému využití, tak veřejných prostor. Ať už se jedná o návrh či realizaci.