-  A R C H I T E K T U R A  &  D E S I G N  -


A R C H I T E K T O N I C K É  S T U D I E  &  V I Z U A L I Z A C E

ARCHITEKTONICKOU STUDII POVAŽUJEME ZA JEDNU Z NEJZÁSADNĚJŠÍCH FÁZÍ STAVBY. ARCHITEKT SE V TÉTO ČÁSTI PROJEKTU SEZNAMUJE S ÚKOLEM, FORMULUJE SE ZADÁNÍ A PREZENTUJÍ SE POŽADAVKY INVESTORA. VĚTŠINU ČASU SE OVĚŘUJÍ RŮZNÁ ŘEŠENÍ, HLEDÁ SE KONCEPT A SJEDNOCUJÍ SE MYŠLENKY ARCHITEKTA I SAMOTNÉHO INVESTORA. PŘI STUDII JE DŮLEŽITÁ PŘEDEVŠÍM VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE. HLEDÁ SE ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ORIENTACE A UMÍSTĚNÍ NA PARCELE, JAKÉ PROSTORY BUDE STAVBA OBSAHOVAT A NABÍZET, JAKÝ JE STYL INVESTORA A JEHO PRIVILEGIA PŘI NÁVRHU. NEMÉNĚ DŮLEŽITÝM BODEM JE PŘIZPŮSOBENÍ ŘEŠENÍ K SAMOTNÉ CENĚ REALIZACE.

P R O J E K T O V Á  D O K U M E N T A C E  

&  I N Ž E N Ý R S K Á  Č I N N O S T

TATO DOKUMENTACE JE PODKLADEM PRO STAVEBNÍ ÚŘAD, DÁLE PAK PODKLADEM PRO SAMOTNOU REALIZACI STAVBY. STAVEBNÍ ZÁKONY URČUJÍ JAKÝ PROJEKT JE NA KTERÝ ZÁMĚR POTŘEBA. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SE DĚLÍ NA NĚKOLIK STUPŇŮ, PŘEDEVŠÍM DLE ÚČELU A PODROBNOSTI ROZPRACOVÁNÍ PROJEKTU. ZAJIŠŤUJEME ŘEŠENÍ VŠECH TĚCHTO STUPŇŮ DOKUMENTACE. ROZSAH PROVÁDĚNÝCH PRACÍ JE ZÁVISLÝ DLE POTŘEB OBJEDNATELE, LZE DOHODNOUT JEN DÍLČÍ PLNĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, KDE SE JEDNÁ NAPŘÍKLAD O PŘÍPRAVU STAVBY, STAVEBNÍ DOZOR NEBO JEN DÍLČÍ KONZULTACI.

D E S I G N  I N T E R I É R Ů

SAMOTNÝ NÁVRH INTERIÉRŮ ČI JEHO REALIZACE JE DÁNA RESPEKTOVÁNÍM POŽADAVKŮ A PŘÁNÍ INVESTORA. NEJEDNÁ SE JEN O ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU ARCHITEKTEM NEBO O ŘEŠENÍ BAREVNÉHO SLADĚNÍ. JEDNÁ SE TAKÉ NAPŘÍKLAD O ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ A VEDENÍ INSTALACÍ, O ROZMĚRY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, JEJICH ODSTUPŮ A VZDÁLENOSTÍ OD SEBE, KTERÉ URČUJÍ POHODU V INTERIÉRU. ZABÝVÁME SE NÁVRHY INTERIÉRŮ URČENÝCH JAK K SOUKROMÉMU VYUŽITÍ, TAK VEŘEJNÝCH PROSTOR. AŤ UŽ SE JEDNÁ O NÁVRH ČI REALIZACI. SOUČINNOST ARCHITEKTA S DODAVATELI HRAJE DALŠÍ VÝZNAMNOU ROLI PŘI TVORBĚ VAŠEHO VYSNĚNÉHO NÁVRHU. 

" P O M O H U  V Á M  V Á Š  S E N  Z M Ě N I T  V  R E A L I T U "

N Á V R H Y  I N T E R I É R Ů  A  E X T E R I É R Ů  -  O D  S T U D I E  K E  S T A V E B N Í M U  P O V O L E N Í  -  N Á V R H Y  A  R E A L I Z A C E

J A K  S P O L U P R A C O V A T 

NA ZAČÁTKU VŠEHO ZAČÍNÁ VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE DOMLUVENÍM PODMÍNEK SPOLUPRÁCE, TERMÍNŮ A HONORÁŘE. VŠE SE LIŠÍ POŽADAVKY INVESTORŮ, AVŠAK MÝM ZÁJMEM JE PŘEDEVŠÍM OPTIMALIZOVAT PROJEKT K VAŠÍ ÚPLNÉ SPOKOJENOSTI. U KAŽDÉHO PROJEKTU ŘEŠÍM INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ, NA MÍRU VAŠÍM POTŘEBÁM A ZAKLÁDÁM SI NA DOKONALE ODVEDENÉ PRÁCI. 

I N G .  A R C H .  J A N A  L O R E N C O V Á

Hlaváčkova 3205, 440 01 Louny
+420 725 649 523
lorencovajana@gmail.com